ขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นปฏิบัติ

เวลาทำความดี

๐๓.๔๕ – ๐๔.๐๐ น.

สัญญาณระฆัง สรีระกิจ

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๐๗.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๑๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สรีระกิจ

๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็หย่อนให้น้อยหน่อย ส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกนิด สำนักนี้มีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวตลอดปี มีอาจารย์ควบคุมในปฏิบัติและสอบอารมณ์

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) 
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ) 

สมาทานพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน

กล่าวคำถวายตัวกับพระพุทธเจ้า
อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ ฯ 
ทุติยัมปิ อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปิจจะชามิ ฯ 
ตะติยัมปิ อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ ฯ 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพร่างกายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ที่จะปฏิบัติพระกัมมัฏฐานโดยการตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ ๓ หน และ๗ หน ๑๐๐ หน และ๑,๐๐๐ หน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ จงบังเกิดในขันธ์สันดานของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ 

สมาทานวิปัสสนากัมมัฏฐาน
อะหังวิปัสสนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ 
ทุติยัมปิ อะหังวิปัสสนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ 
ตะติยัมปิ อะหังวิปัสสนากัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ 
สัพพะทุกขะ นิสสะระนะ นิพานะ สัจฉิกะระนัตถายะ 

ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ