โครงการค่ายพุทธบุตร

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท


คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
ดร.วิลเลียม วิมุกตายน
คุณน้ำทิพย์ ภูธนชัย
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข

  2. พุทธบุตรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

  3. พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

• คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร โทร. 085 1202005
• คุณอณิระ โพธินิล โทร. 081 6223204
• คุณดวงกมล มณีกุล โทร. 089 2053385
• คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081 9841920

ติดต่อฝ่ายรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

• คุณสิรินภา สินตระการผล โทร. 081 5596679
• คุณอโนทัย สินตระการผล โทร. 081 6825088

 


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน์  มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มีการสื่อสารได้อย่างเสรีภาพ การรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก เข้ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของสังคมไทย จึงมีมากขึ้น ทำให้สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีผลต่อแนวคิดความถูกต้อง จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาวัยรุ่น เช่น ปัญหา วัยรุ่นติดยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ ปัญหาวัยรุ่นฆ่าตัวตาย ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสี่อลามกอนาจาร เป็นต้น

วัยรุ่น (adolescent) คือวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และสังคมตลอดจนพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างรวดเร็วมาก นักจิตวิทยาได้แบ่งช่วงวัยรุ่นเป็น 3 ช่วงดังนี้ คือ ช่วงอายุประมาณ ๑๒-๑๕ ปี เป็นช่วงแรกรุ่นที่มีพฤติกรรมความเป็นเด็กมาก ช่วงอายุ ๑๖-๑๗  เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง มีพฤติกรรมก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงอายุ  ๑๘-๒๕  เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมค่อนข้างไปทางเป็นผู้ใหญ่ โดยจะเห็นว่าช่วงวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤตชีวิตที่สำคัญของมนุษย์  คือเป็นช่วยระยะเวลาที่มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุด  ซึ่งหากวัยรุ่นผู้ใดได้ดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น เด็กวัยรุ่นผู้นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี

ดังนั้นทางชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช จึงจัดโครงการค่ายพุทธบุตร อบรมการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เน้นการฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดจน ปลูกฝังให้เด็กนำหลักพุทธธรรม มาเป็นอุดมคติประจำตัว เพื่อเป็นเกราะป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเมื่อเผชิญกับปัญหา

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เลือกพุทธบุตร คือเด็กก่อนวัยแรกรุ่น อายุ ๙-๑๒ และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น
อายุ ๑๓-๑๕ ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้มักถูกกระตุ้น และผลักดันให้ประพฤติตนเหมือนผู้ใหญ่ เด็กจะถูกคาดหวังให้เข้มแข็ง แข่งขัน มีความสำเร็จใจด้านต่างๆ ทำให้เด็กเกิดความกังวล ความเครียด มีพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสังคม เป็นวัยที่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ อีกทั้งชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเห็นว่าควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีในพุทธบุตรวัยนี้ โดยโครงการนี้จะเน้นคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ให้เด็กเกิดจิตสำนึกถึงพระคุณแม่ พระคุณพ่อ พระคุณครูบาอาจารย์ ตามหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการเป็นเด็กดีและเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  • รุ่นที่ ๕/๑ อายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี จำนวน ๑๒๐ คน

  • รุ่นที่ ๕/๒ อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๑๒๐ คน

วัตถุประสงค์

  • ปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

  • เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น แนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

  • เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง และแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างรวดเร็วได้  เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง

  • เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง  และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาอบรมโครงการ  ๔ วัน ๓ คืน ในเดือนเมษายนของทุกปี (เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี และปิดรับจนกว่าจะเต็ม)

พระวิปัสสนาจารย์ : 

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช) และ พระอาจารย์วัดป่าเจริญราช 

พระวิทยากรรับเชิญ:

พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ  (ทีมธรรมไซโค วัดทองนพคุณ)

คณะวิทยากร :  

คุณวีระ ศรีสนิท เจ้าหน้าที่ชมรมกระแสใจ  และวิทยากรรับเชิญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

 

หรือ Inbox สอบถามได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช