งดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019