Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ” ประจำปี ๒๕๖๒


โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ” ประจำปี ๒๕๖๒

 

โดยจัดแยกเด็กตามอายุเป็น ๒ รุ่น คือ

**รุ่นที่ ๑๒/๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
รับเด็กอายุ ๙-๑๒ ปี จำนวน ๑๒๐ คน
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓)

รุ่นที่ ๑๒/๑ ** เต็มแล้วครับ **   |  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่


**รุ่นที่ ๑๒/๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ รุ่นนี้ถือศีล ๘ 
รับเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๑๒๐ คน 
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙)

รุ่นที่ ๑๒/๒ กดเข้าสมัครได้ที่นี่   |  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่


กรุณากรอกข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงจะได้รับการพิจารณา และต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นถึงจะได้เข้าร่วมโครงการฯ และวันลงทะเบียนกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วยค่ะ

 

วัตถุประสงค์    

          โครงการค่ายพุทธบุตร จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ตามวัยที่เยาวชนสามารถ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ ของตนได้ และสามารถนำการเจริญสติไปประยุกต์ใช้กับสิ่งกระทบต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ การสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยล้วนเป็นเหตุปัจจัยต่อการรับรู้ซึมซับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น เยาวชนที่มีพื้นฐานทางใจที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวที  จะมีหลักยึดเหนี่ยวที่หนักแน่นสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ดีมีประโยชน์  และปฏิเสธอบายมุขสิ่งเลวร้ายทั้งปวง

ประธานโครงการ : พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช)

พระวิทยากร     

พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ     พระอาจารย์พิชิต  มหาวีโร                 

พระมหาวีระศักดิ์ อภินันทเวที     

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

 สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

๑. เสื้อยืดสีขาว หรือสีอ่อน  ๔  ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ  ๔  วัน

๒. กางเกงสีอ่อนสุภาพ  แบบที่นั่งได้สบาย ขายาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได้

(ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรง)

๓. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้าพลาสติก หรือกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ำ ให้เด็กถือไปห้องน้ำได้สะดวก

๔. กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุล ของเด็กไว้ด้วย

๕. ยาประจำตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วย เพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)   

ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง

๑. ไม่อนุญาตให้นำขนม และของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว และป้องกันมดแมลงในที่นอนเด็ก ๆ ด้วย

๒. ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าทุกชนิด เช่น เงิน เครื่องมือสื่อสาร เกม ของเล่น  ห้ามนำติดตัวมาโดยเด็ดขาด

๓. ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจำตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป

๔. ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็ก เพราะจะทำให้เสียสมาธิได้  และสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๕. ผู้ปกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า  (สำหรับรุ่นที่ ๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี ถือศีล ๘ งดอาหารเย็น)

๖. รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน  ร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

· กรอกใบสมัครได้ที่ ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒  วัดป่าเจริญราช และใส่แฟ้มโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม เป็นต้นไป

· สมัครออนไลน์ผ่าน www.watpacharoenrat.org ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม เป็นต้นไป

· ทางชมรมจะลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทาง facebook "ศิษย์วัดป่าเจริญราช" รอบแรกในวันที่ ๑๕ มีนาคม และรอบสุดท้ายวันที่ ๑๐ เมษายน

· ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

หมายเหตุ... รับเฉพาะผู้ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น

รับ-ส่งบุตร วันเปิด-ปิดโครงการ

·       วันเปิดโครงการ (รุ่น ๑ วันที่ ๒๑ เมษายน, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน) ลงทะเบียน เข้าที่พัก เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

·       วันปิดโครงการ (รุ่น ๑ วันที่ ๒๔ เมษายน, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน) สามารถมาชมพิธีปิดได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเสร็จเรียบเร้อย เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ” 

ทาง facebook ศิษย์วัดป่าเจริญราช ได้ในเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

• คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร (ปู) โทร. 085 1202005

• คุณดวงกมล มณีกุล (ออย) โทร. 089 2053385

• คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร (เจ) โทร. 086 3025988

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลการรับสมัครแต่ละรุ่น
รุ่นที่ 1 : คุณอโนทัย สินตระการผล (อ้อย) โทร. 084 6239645
รุ่นที่ 2 : คุณสิรินภา สินตระการผล (เอ๋) โทร. 088 2663659

 สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477